Website Disclaimer

DISCLAIMER MG EXCLUSIVE DETAILING

MG Exclusive Detailing en/of gelieerde ondernemingen
Oud Loosdrechtsedijk 113 | 1231 LS Loosdrecht | Nederland
T. +31 (0)35 631 35 52 | E. info@mgexclusivedetailing.nl | www.mgexclusivedetailing.nl
KvK nummer 32115089 | BTW-nummer: NL002436983B90| IBAN: NL75TRIO0198044461

Artikel 1 Algemeen
 1. MG Exclusive Detailing en/of de aan haar gelieerde (dochter) ondernemingen (hierna: MG Exclusive
  Detailing) verlenen u hierbij toegang tot de website en verzoeken u dringend om kennis te nemen van deze disclaimer.
 2. Deze Disclaimer is van toepassing op de hiernavolgende (hoofd) domeinen;
  a: http://*.mgexclusivecars.nl
  b: http://*. mgexclusivecars.com
  c: http://*. mgexclusivedetailing.nl
  d: http://*. mgexclusivedetailing.com
  e: http://*. mgexclusive.nl
  f: http://*. mgexclusive.com
  g: http://*. mitchellandking.nl
  h: http://*. mitchellandking.be
  i: http://*. mitchellandking.shop
  j: http://*. mitchellandking.de
  k: http://*. mitchellandking.se
  l: http://*. mitchellandking.no
  m: http://*. mitchellandking.fr
  n: http://*. mitchellandking.fi
  o: http://*. mitchellandking.dk
  p: http://*. mitchellandking.at
  q: http://*. mitchellandking.ch
  r: http://*. mitchellandking.pl
  s: http://*. mitchellandking.it
  t: http://*. mitchellandking.es en
  alle sub domeinen van bovenstaande (hoofd) domeinen.
 3. MG Exclusive Detailing behoudt haarzelf het recht voor om de website of delen daarvan, te wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande mededeling hieromtrent.
 4. De inhoud van de website is slechts informatief en niet bedoeld als een concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst wordt slechts aangegaan na het accepteren van een als zodanig aangeduid aanbod door MG Exclusive Detailing.
 5. De website is een informatief online geleverde service door MG Exclusive Detailing, waarop de hieronder omschreven voorwaarden en de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien u niet wenst te worden gebonden aan deze voorwaarden dan wordt u geen toegang tot de website verleend.
Artikel 2. Gebruik van de website
 1. Door gebruik van de website kunt u zelf doorlinken naar andere websites. Behoudens de informatie, producten en/of diensten waarvan kenbaar is dat deze door MG Exclusive Detailing zelf worden geleverd, worden geen informatie, producten en/of diensten op het internet door MG Exclusive Detailing gebruikt, gecontroleerd of aanbevolen.
 2. MG Exclusive Detailing geeft geen garantie dat de website en/of enige servers vrij zijn van computerinfecties of virussen.
Artikel 3. Intellectuele eigendom
 1. De inhoud van de website is beschermd door zowel nationale als internationale intellectuele eigendomsrechten.
 2. Alle publicaties, producten, diensten en/of ander materiaal op de website behoren tot het intellectuele eigendom van MG Exclusive Detailing. Hetgeen wordt vermeld op de website dat niet valt onder het intellectuele eigendom van MG Exclusive Detailing, is het eigendom van de respectievelijke eigenaren.
 3. U mag de inhoud van en het materiaal op de website (met inbegrip van tekst, grafische codes en software) niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, of verzenden op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MG Exclusive Detailing.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
 1. De inhoud van de website is gedeeltelijk geautomatiseerd en wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie betreffende de juistheid, volledigheid en/of actualiteit hiervan.
 2. Voor zover toegestaan bij de wet, is MG Exclusive Detailing niet aansprakelijk en/of
  verantwoordelijk voor;
  a. enige geleden incidentele-, (in)directe- of gevolgschade (waaronder wordt begrepen schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering en verlies van programma’s of informatie) ten gevolge van het gebruik van de website en/of het materiaal hierop, dan wel de onmogelijkheid hiervan gebruik te maken.
  b. enige vorderingen die zijn toe te schrijven aan fouten, omissies of andere onvolkomenheden op de website en/of de daarop aangeboden diensten.
Artikel 5 Vrijwaring

Bij het bezoeken van de website vrijwaart u MG Exclusive Detailing, alsmede haar licentiegevers, leveranciers en overige informatieverstrekkers, van alle verlies, schade en kosten (inclusief advocaatkosten) ten gevolgde van uw gebruik van de website, dan wel enige schending van deze Disclaimer.

Artikel 6 Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Disclaimer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.
Artikel 7 Kennisgeving van vorderingen
 1. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een schending oplevert van het auteursrecht, of uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, kunt u contact opnemen met MG Exclusive Detailing met overlegging van de hiernavolgende informatie:
  a. een omschrijving van het vermeend geschonden intellectuele eigendomsrecht, anders dan een auteursrecht;
  b. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
  c. een beschrijving waar het vermeend schendende materiaal zich bevindt op de MG Exclusive Detailing website;
  d. uw persoonlijke gegevens, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  e. een verklaring uwerzijds dat u ter goeder trouw van mening bent dat het vermeende gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, dan wel zijn agent of de wet;
  f. een verklaring uwerzijds waarin u bevestigt dat bovenstaande informatie accuraat en correct is en dat u de eigenaar bent van het intellectuele eigendomsrecht, dan wel dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.
Artikel 8 Contact

Mocht u naar aanleiding van deze Disclaimer nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met MG Exclusive Detailing door middel van de onderstaande contactgegevens:
MG Exclusive Detailing
T.a.v.: Privacy Team
Oud Loosdrechtsedijk 113
1231 LS Loosdrecht, Nederland
Tel: +31 (0)35 361 35 52
E-mail: privacy@mgexclusivedetailing.nl
Website: www.mgexclusivedetailing.nl